Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý đào tạo

 

 

TT

Chức danh/Họ và tên

Chức Vụ

Chuyên Môn

1

ThS.Phạm Thị Trang

Q. Trưởng phòng

Thạc sĩ CNTT

2

ThS. Hà Thị Thảo

Phó phòng

Thạc sĩ Toán

3

ThS. Nguyễn Thị Kim Tiền

Chuyên viên

Thạc sĩ Quản Lý Kinh Tế

4

CN. Bùi Thị Ánh Phương

Chuyên viên

Cử Nhân Thông Tin Thư Viện

5

KS. Đỗ Quốc Hưng

Chuyên viên

Kỹ sư CNTT

6

Ths. Đỗ Công Thành

Chuyên viên

Thạc sĩ Ngành Luật

7

KS. Lê Ngọc Hoàng Anh

Chuyên viên

Kĩ Sư CNTT