Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Quản Lí Đào Tạo

 


     

1. Chức năng
    Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thực hiện công tác quản lý đào tạo đại học, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý công tác thông tin, thư viện của Nhà trường.
 2. Nhiệm vụ
    2.1. Công tác đào tạo
    - Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo của trường trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
    - Phối hợp với khoa, dơn vị khác đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.

    - Phối hợp với các khoa xây dựng đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.
    - Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các ngành, các hệ của Nhà trường.
    - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.
    - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.
    - Tổ chức các kỳ thi trong trường: thi học kỳ, thi tốt nghiệp.
    - Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.
    - Phối hợp với khoa, phòng Quản lý chất lượng để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.
    - Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy.
    - Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, thôi học đối với sinh viên.
    - Phối hợp phòng ban, khoa quản lý học phí của sinh viên.
    - Lưu trữ tài liệu về đào tạo theo quy định phân cấp quản lý của Nhà trường.
    - Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên.
    - Quản trị phần mềm quản lý đào tạo.
    - Quản lý các nội dung về đào tạo trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường.

    2.2. Công tác nghiên cứu khoa học và HTQT
    2.2.1. Về nghiên cứu khoa học
    -  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Nhà trường với các tổ chức, đơn vị liên quan công tác nghiên cứu khoa học.
    - Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Nhà trường.
    - Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động khoa học, quản lý khoa học và đào tạo.
    - Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học và các hợp đồng tư vấn cho các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao.
    - Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học do trường quản lý và khai thác.
    - Đầu mối quản lý, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của Nhà trường.
    - Chủ trì tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Tham mưu tổng kết, khen thưởng về công tác nghiên cứu khoa học.
    - Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên. Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên.
    -  Thường trực Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.
    -  Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập các hệ đào tạo trong Nhà trường.
    -  Quản lý hoạt động xuất bản sách, tạp chí, thông tin khoa học trong toàn Nhà trường.
    -  Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả nghiên cứu khoa học và tư vấn quản lý khoa học và đào tạo.

    2.2.2. Về Hợp tác quốc tế
    - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn để quản lý hoạt động HTQT trong Nhà trường.
    - Xây dựng Chiến lược, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế của Nhà trường; xây dựng, quảng bá hình ảnh, vị thế của Trường Đại học Thành Đông đối với các đối tác trong và ngoài nước
    - Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên với các tổ chức quốc tế. Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết với các đối tác.

    2.3. Công tác thông tin - thư viện
    -Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động thông tin-thư viện nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường.
    - Xây dựng chiến lược phát triển các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Thư viện theo các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; Xây dựng qui hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
    -  Phối hợp với tất cả các Khoa, Viện, Phòng ban, Trung tâm, trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo của Nhà trường.
    - Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, ....
    - Liên kết hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong lĩnh vực phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin; Xử lý nghiệp vụ tất cả các tài liệu bổ sung vào Thư viện.
    - Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.
    - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin - tư liệu trong Thư viện.
    - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện.
    - Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.
    - Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực khoa học thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong nước nhằm thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển.

    2.4. Công tác khác
    - Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Khảo thí và ĐBCL
    - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Phòng.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.